Настоящият Документ има за цел да представи общите условия , както и правилата за ползване на ​www.mоdeya.bg​. 
 
1. Дефиниции  Употребените по-долу думи и изрази имат следното значение:

1.1 "Купувач" означава физическото или юридическото лице, което се съгласява да закупи предложена/и движима/и вещ/и.

1.2 "Условия" означава конкретните уговорки и положения за продажба, посочени в  този документ, както и всички специални условия, описани писмено от Продавача и приети от Купувача;

"Период на доставка" означава времето, от момента на верифициране на поръчката  до доставянето на закупената движима вещ на адреса, посочен от Купувача. 

1.3 "Стоки" означава движимите вещи, които Продавачът се задължава да прехвърли в собственост на Купувача и за придобиването на които Купувачът заплаща договорената цена.

1.4 "Права върху интелектуалната собственост" означава всички имуществени и неимуществени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за патентите и полезните модели, действащи на територията на Република България, признати на лицата автори, изобретатели и носители. 

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by katemangostar - www.freepik.com</a>

1.5 "Цена" означава паричната равностойност, посочена в списъка на цените на стоките, поддържани от Продавача, която може да бъде (актуализирана) изменяна от Продавача към увеличение или намаление - преди да бъде постигнато съгласие между страните, или само в посока намаление - след като съгласие е постигнато.

2. Цени и плащане

2.1 Цената в сайта се разглежда, като крайното ценово предложение към Клиента от страна на Продавача за конкретната стока, предложена в сайта. 

2.2 Цената е крайна. Чрез закупуването на конкретния артикул или артикули Клиентът заплаща, крайна цена и не дължи допълнително плащане. 

2.3 Цените са обявени в  български лева ( BGN ) и са с включен ДДС. 

2.4 Продавачът си запазва правото да променя цените на артикули, които участват в рекламни кампании или промоции. 

2.5 Купувачът се задължава предварително да заплати стойността на стоките да направи плащане използвайки следните методи: чрез банков превод, с дебитна / кредитна карта, чрез системата на ePay или чрез услугата ППП в момента на доставка.

2.6 Само, когато поръчката направена от Клиента е потвърдена  се счита за валидна и започва да се обработва.

2.7 На Купувача се изпраща мейл с потвърждение за направената поръчка заедно с фактура за извършеното плащане.

3. Описание на стоките 

3.1 Описанието на стоките служи за тяхната индивидуализация. Допустими са несъществени отклонения, които не се отразяват на обикновеното приложение на стоките.

4. Доставка 

4.1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Купувачът адрес. Купувачът се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да вземе - приеме Стоките, когато те са насочени към него с цел доставка. 

4.2 След реализиране на поръчка, чрез плащане през сайта на Продавачът, същата се обработва в рамките на 24 часа, в случай, че е направена през работен ден. След изтичане на тези 24 часа, поръчката се подготвя за изпращане и зададеният срок на доставка започва да тече от този момент. 

4.3 Нормалният период на доставка 7 работни дни.

4.4 Когато Продавачът е в обективна невъзможност да достави стоките, той се задължава да информира своевременно Купувача и да поиска от него указания-как да процедира, тогава Продавачът се задължава своевременно да информира Купувачът и да получи потвърждение, как да процедира. Последното може да се случи по два начина–чрез връщане на пълната сума платена от Купувачът или с чрез удължаване срока на доставка ( ако е възможно ). 

4.5 Купувачът се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да приеме  Стоките. В случай, че не стори това, Продавачът няма да бъде обвързан по никакъв начин с текущи или бъдещи ангажименти по въпроси свързани с неполучена стока.

4.6 Продавачът има право да достави Стоките чрез няколко последователни доставки. Ако Клиентът направи няколко поръчки, е възможно те да бъдат получени, като отделни доставки.

4.7 Доставката на стоки поръчани от този сайт е безплатна. Клиентът не дължи допълнително заплащане за доставка, върху крайната обявена цена за продукта. 

5. Приемане / Връщане на стоката 

5.1 Съгласни чл. 50 Купувачът има право да върне стоката на адрес посочен от Продавачът в рамките на 14 календарни дни от получаването. 

5.2 При необходимост за връщане на артикули от страна на клиента, се препоръчва уведомяване на Продавача за възникналите намерения.

6. Подизпълнители 

6.1 Продавачът има право да използва услугите на подизпълнители без да се налага да информира за това Клиентът. 

7. Права на интелектуална собственост.

7.1 В случаите, когато предлаганите от Продавачът Стоки, включват или съдържат компютърни програми и / или свързана с тях документация, всички права за упоменатите са изключителна собственост на Продавачът. 

7.2 Всеки който наруши правата на интелектуална собственост, копирайки съдържание  от този сайт, дължи обезщетение на Продавачът по смисълът на Законът за авторското право и сродните му права.

8. Визуализация и изображения

8.1 Всяко изображение в този сайт е с цел представяне на продукта. Допуска се възможност визуализираният образ да се различава от реалната Стока във връзка с интензитет на цветовете и други детайли отнасящи се към по доброто визуално представяне на Стоката, за което Продавачът не носи отговорност. 

9. Форсмажор / Непреодолима сила 

9.1 Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.

9.2 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

9.3 Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна, в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.5 Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от  изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

10. "Бисквитки" Modeya.bg използва бисквитки единствено, за да събира информация относно ползването на сайта. 

11. Сигурност и защита на данни

Продавачът разглежда от първостепенно значение осигуряването сигурността на личните данни на Купувача. Modeya.bg никога не споделя данни на Купувача с трети лица, които са извън процеса на реализиране на поръчката. 

12. Регистрация 

Този сайт изисква регистрация при условие, че Купувачът желае да направи поръчка. Личните данни, предоставени от Купувача при регистрацията се използват само и  единствено от Продавачът за целите на изпълнениена поръчката. Данни на Купувачът  като име, адрес и телефон могат да бъдат споделени с трети лица само и единствено за  целите на доставката, при спазване разпоредбите на законодателството на ЕС - Общия  регламент на Съвета за защита на личните данни (GDPR). Последното включва куриерски фирми и контрагенти. 

13. Modeya.bg е собственост на Бутик 357 ЕООД с ЕИК BG201786490 с управител В. Асенов.

Callback

Within 10 minutes we will call You back!

Invalid phone
Invalid name

Thank you your request has been accepted!